Show Menu

กฎหมายควบคุมอาคาร

วันที่ประกาศล่าสุด: 22 มี.ค. 2566

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • ชื่อ “กฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. ….)” อาจไม่ได้ใส่สร้อยท้ายชื่อ “ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ไว้ เพื่อความกระชับ
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติ


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 8 วรรคสอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับ


กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ (ไม่รวมที่เป็นเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ)


กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับอาคารประเภทอื่นๆ และการกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขออนุญาต


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้อาคารและอาคารเก่า


กฎกระทรวงควบคุมอาคารอื่นๆ


ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร