ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

กฎหมายอาคาร > กฎหมายควบคุมอาคาร > ข้อบัญญัติกทม.เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ


Updated: 22 มี.ค. 2566

1. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถาบันระดับสูงและบริเวณที่สมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริเวณที่อยู่อาศัย
4. เพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง และเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจราจร และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมถนนสายหลักที่สำคัญ
7. เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
8. เพื่อออกข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
  • ข้อบัญญัติกทม.ที่มี (ฉบับที่ 2) ขึ้นไป หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ลำดับ ข้อบัญญัติ พ.ศ. – บริเวณหรือพื้นที่
(เรียงตามลำดับเวลาที่ออกใช้บังคับในแต่ละประเภท)
 1. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
1.1 2528 – บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
1.2 2530 – บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
1.3 2535 – บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2)
1.3.1 2535 – บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์
1.3.2 2563 – บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2)
1.4 2539 – บริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวราราม
1.5 2542 – พื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2)
1.5.1 2565 – พื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (ฉบับที่ 2)
1.6 2547 – บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถาบันระดับสูงและบริเวณที่สมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง
2.1
2522 – บริเวณเฉพาะแห่งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เทศบัญญัติฯ ตามพรบ. 2479)
2.2
2526 – บริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา แก้ไขโดย (ฉบับที่ 3)
2.2.1
2526 – บริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา
2.2.2
2538 – บริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา (ฉบับที่ 2)
2.2.3
2565 – บริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา (ฉบับที่ 3) 
2.3
2532 – บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ** ยกเลิกแล้ว **
2.4
2532 – บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3)
2.4.1
2532 – บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9
2.4.2
2547 – บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 (ฉบับที่ 2)
2.4.3
• 2559 – บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 (ฉบับที่ 3)
2.5
2538 – บริเวณโดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2.6
2542 – บริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง
2.7
2547 – บริเวณโดยรอบวังทวีวัฒนา
2.8
2547 – บริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2)
2.8.1
 2547 – บริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ
2.8.2
• 2557 – บริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ (ฉบับที่ 2)
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริเวณที่อยู่อาศัย
3.1 2502 – บริเวณโซนพักอาศัยเขตยานนาวา บางรัก ปทุมวัน (เทศบัญญัติฯ ตามพรบ. 2479) ** ยกเลิกแล้ว **
3.2 2505 – บริเวณโซนพักอาศัยเขตพญาไท (เทศบัญญัติฯ ตามพรบ. 2479)** ยกเลิกแล้ว **
3.3 2505 – บริเวณโซนพักอาศัยเขตยานนาวา บางรัก ปทุมวัน พญาไท ** ยกเลิกแล้ว **  
4. เพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
4.1 2525 – พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออก แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
4.1.1
2525 – พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออก ** ยกเลิกแล้ว **
4.1.2
2544 – พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออก (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
5. เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง และเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1
2525 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตภาษีเจริญ แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
5.1.1
2525 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตภาษีเจริญ ** ยกเลิกแล้ว **
5.1.2
2534 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตภาษีเจริญ (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
5.2
2525 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตตลิ่งชัน แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
5.2.1
2525 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตตลิ่งชัน ** ยกเลิกแล้ว **
5.2.2
2534 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตตลิ่งชัน (ฉบับที่ 2) ** ยกเลิกแล้ว **
5.3
2544 – พื้นที่เกษตรกรรมเขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ ** ยกเลิกแล้ว **
6. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจราจร และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมถนนสายหลักที่สำคัญ
6.1
2509 – ริมถนนศรีอยุธยา
6.2
2524 – ริมถนนเจ้าพระยา (พระราม 3) แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2)
6.2.1
2524 – ริมถนนเจ้าพระยา (พระราม 3)
6.2.2
2545 – ริมถนนเจ้าพระยา (พระราม 3) (ฉบับที่ 2)
6.3
2528 – ริมถนนรัชดาภิเษก (อโศก-วิภาวดี)
6.4
2529 – ริมถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ)
6.5
2530 – ริมถนนรัชดาภิเษก (วงศ์สว่าง)
6.6
2530 – ริมถนนรัชดาภิเษก (สุนทรโกษา-สุขุมวิท)
6.7
2530 – ริมถนนศรีนครินทร์
6.8
2530 – ริมถนนพระรามที่ 9
6.9
2530 – ริมถนนรัชดาภิเษก (วงศ์สว่าง-คลองเปรม)
6.10
2531- ริมถนนรามคำแแหง (ถนนสุขาภิบาล 3)
6.11
2531 – ริมถนนสุขาภิบาล 1 (ถนนนวมินทร์)
6.12
2532 – ริมถนนแจ้งวัฒนะ
6.13
2532 – ริมถนนสุขาภิบาล 2 (ถนนเสรีไทย)
6.14
2534 – ริมถนนสะพานกรุงธน-ตลิ่งชัน (ถนนสิรินธร) และริมถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี)
6.15
2534 – ริมถนนรามอินทราและถนนสุวินทวงศ์
6.16
2534 – ริมถนนพระรามที่ 2
6.17
2535 – ริมถนนบรมราชชนนี
6.18
2535 – ริมถนนร่มเกล้า
6.19
2535 – ริมถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก)
6.20
2535 – ริมถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)
6.21
2535 – ริมถนนสุวินทวงศ์
6.22
2535 – ริมถนนฉลองกรุงและถนนเชื่อมสัมพันธ์
6.23
2535 – ริมถนนกรุงธนบุรี
6.24
2540 – ริมถนนสายเชื่อมต่อ ถนนเพชรบุรี-ถนนพระราม 9
6.25
2540 – ริมถนนเหนือ-ใต้
6.26
2540 – ริมถนนคู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
6.27
2540 – ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี)
6.28
2540 – ริมถนนทางหลวงสายกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่)
6.29
2542 – ริมถนนพุทธมณฑลสาย 3
6.30
2542 – ริมถนนงามวงศ์วานตัดใหม่ ช่วงทางแยกเกษตรศาสตร์-นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)
6.31
2542 – ริมถนนริมถนนสายเชื่อมระหว่างถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกับถนนเพชรเกษม
6.32
2546 – ริมถนนอุทยาน
6.33
2547 – ริมถนนกัลปพฤกษ์
6.34
2547 – ริมถนนราชพฤกษ์
6.35
2548 – ริมถนนสายเชื่อมต่อระหว่างถนนสาธุประดิษฐ์กับถนนพระรามที่ 3
6.36
2548 – ริมถนนหลวงแพ่ง
6.37
2548 – ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
7. เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
7.1 2548 – อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
7.2 2549 – ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
8. เพื่อออกข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
8.1 2563 – บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ