Show Menu

อาษาครู (ASA CREW)

อาษาครู มีหน้าที่เป็น Content Development Center เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเนื้อหาและองค์กรความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสถาปนิกไทย