Show Menu

สำนักบริการ

หน้าที่หลัก : การพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รวบรวม / เผยแพร่ / ให้คำปรึกษา)

1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ

2. เผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางวิชาการ-วิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3. ให้คำปรึกษาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพให้แก่สมาชิก เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ให้การสนับสนุนสมาชิกในด้านที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพ เช่น การจัดทำหนังสือ คู่มือ บทความ หรืองานวิจัย

หน่วยงานย่อยภายในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สำนัก ดังนี้

1. สำนักบริการวิชาการ (The Office of Knowledge Management : ASA KM ) ประกอบไปด้วย

1.1 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง หรือ ศูนย์ พวต. (Continuous Professional Development Center : CPD Center) มีหน้าที่ การจัดอบรมและพัฒนาเทคนิควิชาชีพ วิชาการ ด้านการออกแบบ รวมถึงการตัดทำฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

1.2 ศูนย์ข้อมูลกฏหมายอาคาร (Building Regulation Information Center : BRIC) มีหน้าที่ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดระบบข้อมูลกฏหมายอาคารและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

1.3 ศูนย์มรดกเมือง (Urban Heritage Center) มีหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และข้อมูลมรดกสถาปัตยกรรม พร้อมสนับสนุนทางวิชาการด้านสถาปนิกชุมชน ในเรื่องการออกแบบชุมชน ผังเมือง และสิ่งแวดล้อมเมือง

2. สำนักบริการข้อมูล-ข่าวสาร ( The office of Content Management  : ASA CM ) ประกอบด้วย

2.1 ศูนย์อาษาครู (ASA Crew Center) มีหน้าที่เป็น Content Development Center เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเนื้อหาและองค์กรความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสถาปนิกไทย

2.2 ศูนย์อาษาคลาวด์ (ASA Cloud Center) มีหน้าที่ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและประชาชน ในรูปแบบของนิทรรศและการแสดงจนถึงการจัดตั้งพิพธภัณฑ์สถาปัตยกรรมในอนาคต