Show Menu

กฎหมายควบคุมอาคาร

วันที่ประกาศล่าสุด: 9 มิ.ย. 2563

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไข หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขเพิ่มเติมโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติ


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ


  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) – ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับ


กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ)


กฎกระทรวงควบคุมอาคารอื่นๆ  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
    – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ประกาศกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร