Show Menu

สำนักมรดกเมือง ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์อนุรักษ์ มีหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และข้อมูลมรดกสถาปัตยกรรม พร้อมสนับสนุนทางวิชาการด้านสถาปนิกชุมชน ในเรื่องการออกแบบชุมชน ผังเมือง และสิ่งแวดล้อมเมือง

2. ศูนย์ท่องเที่ยว มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งมรดกสถาปัตยกรรม พร้อมประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขยายฐานให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรในอนาคต