Show Menu

สำนักบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วย

1. ASA CREW มีหน้าที่เป็น Content Development Center เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเนื้อหาและองค์กรความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสถาปนิกไทย

2. ASA CLOUD มีหน้าที่ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและประชาชน ในรูปแบบของนิทรรศและการแสดงจนถึงการจัดตั้งพิพธภัณฑ์สถาปัตยกรรมในอนาคต