อัพเดตกฎหมายใช้บ่อย

* ผู้ที่มีหนังสือ ‘คู่มือกฎหมายใช้บ่อย’ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย เวอร์ชั่นเก่า ปกสีส้ม สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ *

#1/56  9 ต.ค. 56 ปรับปรุงแก้ไขตารางสรุปข้อกำหนดฯผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B1 – เฉพาะที่มาพร้อมกับหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2)
#2/57  5 มี.ค. 57 แก้คำผิดในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย (เฉพาะฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2)
#3/57  23 ก.ค. 57 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2 – เฉพาะที่มาพร้อมกับหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3)
#4/57  25 ก.ย. 57 แก้ไขรูปที่ 6-2 ในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย หน้า 109 (เฉพาะฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3)
#5/58  16 เม.ย. 58 แก้คำผิดในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย (เฉพาะฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3)
#6/58  19 พ.ย. 58 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย C4 – เฉพาะที่มาพร้อมกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3)
#7/59  19 ส.ค. 59 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A1 – ที่มาพร้อมกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 4)
#8/59  24 พ.ย. 59 แก้คำผิดในเอกสารกฎหมายใช้บ่อย (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A8 – ที่มาพร้อมกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 4)