รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะนั้น ในการนี้สมาคมฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือกดังนี้

ASA AD Award – Silver

โครงการ Chulalongjkorn University Centenary Park

โดย N7A Architect-Landprocess

 

ASA AD Award – Bronze

โครงการ ASA Lanna Center

โดย Somdoon Architects

ASA AD Award – Commendation

โครงการ Novice’s Living Quarters, Buddhanimit Temple

โดย Skarn Chaiyawat, Rina Shindo, Witee Wisuthumporn

ลิงค์ดาวน์โหลด Plate ผลงาน

  1. โครงการ Chulalongjkorn University Centenary Park
  2. โครงการ ASA Lanna Center
  3. โครงการ Novice’s Living Quarters, Buddhanimit Temple