คู่มือข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน

เรียน สมาชิกฯ

ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ “ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)” เพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มสถาปนิก และนิสิตนักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเป็นแนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนได้

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อเป็นคู่มือในการนำไปออกแบบอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนนี้ จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนางานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากลโลกยิ่งขึ้น และในอนาคต คณะทำงานตั้งใจจะพัฒนา ปรับปรุง ข้อแนะนำการออกแบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถ download คู่มือฉบับนี้ ได้จาก link ด้านล่างนี้

ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)

Attachments