home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News

News

โครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย

เนื่องด้วยโครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมสภากาชาดไทย ที่ประกาศรับสมัครและได้ปิดรับสมัครในช่วง วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 6 มกราคม 2557 มีผู้สนใจสมัครเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่มีผู้สมัครทีมใด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการ  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการจึงประชุมร่วมกัน เพื่อปรับแก้ TOR และจะประกาศรับสมัครใหม่อีก
ครั้งในช่วงวันที่ 13 – 27 มกราคม 2557 ในพื้นที่หน้าเว็บของ สมาคมสถาปนิกสยาม, สภากาชาดไทย, สํานักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ดาวน์โหลด 

ข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - News