home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Membership

สมาชิกภาพ
สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ
1.สมาชิกสมทบ
2.สมาชิกภาคี
3.สมาชิกวิสามัญวิชาชีพ
4.สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 
ASA Membership
There are three kinds of membership as follows
1.Association Member
1.Affliate Member
2.Ordinary Member
3.Honarary Member

การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้แสดงความจำนงพร้อมด้วยใบสมัครซึ่งมีสมาชิกสามัญวิชาชีพ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ที่นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและคุณวุฒิถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมแล้วกรรมการบริหารอาจจะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่กรรมการบริหารพิจารณาไม่รับเข้าเป็นสมาชิกอาจแสดงความจำนง และสมัครได้อีกเมื่อพ้นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่กรรมการบริหารมีมติไม่รับครั้งแรก เมื่อกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้วเลขาธิการสมาคมจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่ได้เป็นสมาชิก และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Membership Application
An individual who wishes to apply for membership of the Association shall do so by submitting an application, which has been endorsed by at least two Ordinary Members. Subsequent to the applicant's credentials meeting the requirements, the application may nor may not be approved by the Executive Committee. Those who do not receive approval, but do not encounter serious objections, may reapply 12 months after the date of the resolution of nonapproval by the Excutive Committee. The applicant will be informed in writing of his or her acceptance as an Associate Member or an Affiliate Member, according to the applicant's qualifications.


สมาชิกสมทบ
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
1.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.3 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่สมาคมเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควรยกเว้น
1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
2. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อยู่ในสถานศึกษาที่สภาสถาปนิก หรือสมาคมรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือเป้นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของสำนักงานที่ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือสำนักงานที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องด้านสถาปัตยกรรม
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สมาชิกภาคี
1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ.
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรีหรือปริญญาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่สมาคมรับรองวิทยฐานะ และต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใต้ความควบคุมของสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Affiliated Member
1. As those of the Associate Member.
2. A graduate with a bachelor's degree or above, or a diploma in Architecture or its equivalent, granted by a university or an institution accredited by the Association; or a person who works in the field of architecture under the supervision of an architect who has been granted a professional license by the Professional Control Committee.

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สมาชิกสามัญวิชาชีพ
1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ และสมาชิกภาคี
2. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก และมิได้อยู่ในระวห่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Ordinary Member
1. As those of the Associate Member and the Affiliated Member.
2. A Person who has been granted a professional license by the Professional Control Committee for at least two years.

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่บุคคลผู้มีอุปการะคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

Honorary Member
A Person who has given outstanding sevices to the Association or to the Architectural profession, and who has received the unanimous vote of the Executive Committee to become an Honarary Member.