home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulations

Updated: 9 มิ.ย. 2560
  หนังสือ "กฎหมายใช้บ่อย" (ฉบับปรับปรุงใหม่)
  และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
 มีจำหน่ายแล้ว
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายการอัพเดทสำหรับ
  คู่มือกฎหมายใช้บ่อย เวอร์ชั่นเก่า ปกสีส้ม
กฎหมายควบคุมอาคาร:
กฎหมายการผังเมือง  
กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน  
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
กฎหมายการการขุดดินและถมดิน 
กฎหมายสถาปนิก : พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ข้อบังคับสภาสถาปนิก / ประกาศสภาสถาปนิก
กฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารหรือวิชาชีพ 
 
  รายการ  
กฎหมายควบคุมอาคาร - พระราชบัญญัติ
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
 
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) 
- ลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ว่างภายนอก แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)
- ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) - อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) - ประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) - ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯด้วยลิฟต์, ระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล  
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555  
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2554  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) - การออกแบบโครงสร้าง  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)  
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) - ระบบการระบายน้ำ, การกำจัดขยะฯ  
กฎหมายควบคุมอาคาร - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับ
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอ่างทอง 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระนอง 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดแพร่ 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ใช้บังคับ 13 มิ.ย. 2560 – 12 มิ.ย. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ใช้บังคับ 30 พ.ค. 2560 – 29 พ.ค. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ใช้บังคับ 16 พ.ค. 2560 – 15 พ.ค. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ใช้บังคับ 16 พ.ค. 2560 – 15 พ.ค. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ 
ใช้บังคับ 16 พ.ค. 2560 – 15 พ.ค. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
ใช้บังคับ 4 พ.ค. 2560 – 3 พ.ค. 2561
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดหตาก 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก) มีผลใช้บังคับ 3 พ.ค. 2560 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวใช้บังคับ  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลมีชัย ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลเวียงคุก ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย) มีผลใช้บังคับ 3 พ.ค. 2560 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวใช้บังคับ  
 
•  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี 
ใช้บังคับ 22 มี.ค. 2560 – 21 มี.ค. 2561
 
• 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลไม้รูด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด) มีผลใช้บังคับ 22 มี.ค. 2560 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวใช้บังคับ 

 
•  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา) มีผลใช้บังคับ 10 ส.ค. 2559 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวใช้บังคับ
 
 
•  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง 
ใช้บังคับ 7 ก.ค. 2559 – 6 ก.ค. 2560
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลป่าไร่ ตำบลบ้านด่าน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว) มีผลใช้บังคับ 10 ก.พ. 2559 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวใช้บังคับ
 
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในช่วงประมาณ 5 ปีหลัง (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง)
 
  ดู กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับทั้งหมด (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) คลิกที่นี่
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560   
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560   
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556  
กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวงอื่นๆ (เฉพาะฉบับที่สำคัญๆ และฉบับที่ออกใช้บังคับภายหลังหนังสือกฎหมายอาคาร อาษา/2542)
 
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559  ใช้บังคับ 20 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2564  
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558  
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552  
กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552  
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2550) - ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2550) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)  
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2549  
กฎกระทรวงกำหนดกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548  
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548  
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548  
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารฯ พ.ศ. 2544  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) - วิธีการหรือเงื่อนไขให้กระทำผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558)
- การกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) แก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 11  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534), ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) และ ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544)
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต ฯลฯ
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) แก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 10  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) แก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ 10  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  
กฎหมายควบคุมอาคาร - ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร
 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 พ.ศ. 2558
 
กฎหมายควบคุมอาคาร - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544  
ดู ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับทั้งหมด คลิกที่นี่
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารริมถนนพัทยาสายสองเชื่อมต่อระหว่างถนนพัทยาเหนือกับถนนทัพพระยา ตรงจุดตัดถนนทัพพระยากับถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งสองฟากในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551  
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารริมถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อระหว่างถนนทัพพระยา (บริเวณใกล้วงเวียนมัจฉานุ) จนถึงแยกถนนชัยพฤกษ์ และไปตามแนวถนนชัยพฤกษ์ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิท ทั้งสองฟากในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551  
ประกาศกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ 281/2535  
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531  
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. 2549  
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 522/2560 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ลงวันที่ 10 ก.พ. 2560  
 
กฎหมายการผังเมือง
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525  
ดู กฎกระทรวงผังเมืองรวม ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คลิกที่นี่  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (16 พ.ค. 56) (เฉพาะ text)  มีแก้คำผิดที่ท้ายเอกสาร (9 ต.ค. 56)  
ใบแก้คำผิด  
แผนผังกำหนดประโยชน์การใช้ที่ดิน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (16 พ.ค. 56)   
ตารางสรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 (9 ต.ค. 56)   
BMLU56 เวอร์ชั่น 1.5.6 - โปรแกรมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ของ ISA
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร (25 พ.ย. 58)  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 (5 ก.พ. 57)  
ตารางสรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมสมุทรปราการ 2556 (beta)   
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 (21 พ.ค. 56)  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ. 2554 (7 ก.ค. 54)  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 (24 มี.ค. 48) ** หมดอายุ **  
 
กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ดู ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คลิกที่นี่  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555)   
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2560) 
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2559)   
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2558)  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2558)
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2557)  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556)   
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)
 
สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ และขั้นตอนที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บางส่วน)  

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง 15 ก.พ. 2559)
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ อาจไม่พบไฟล์ตาม Link ข้างต้น ให้ลองหาดูในหน้าเว็บของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

 
 
กฎหมายการจัดสรรที่ดิน
 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550  
ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550  
ดู ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ทั้ง 76 จังหวัด คลิกที่นี่ 
 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
 
แผนที่บริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินดอนเมือง พ.ศ. 2540   
แผนที่บริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550   
 
กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552   
กฎกระทรวง กำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552   
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553  
•  OTTV52 เวอร์ชั่น 1.32 - โปรแกรมคำนวณ OTTV/RTTV ของ ISA    
 
กฎหมายการขุดดินและถมดิน
 
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (25 มี.ค. 2545)  
 
กฎหมายสถาปนิก
 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  
คำอธิบาย พระราชบัญญัตสถาปนิก พ.ศ. 2543  
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549  
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
 
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558
 
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2545  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2545  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544  
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544  
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556  
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปของขอบข่ายกิจกรรม พวต.ประเภทต่างๆเเละหน่วย พวต.สำหรับกิจกรรม พวต.พ.ศ 2556  
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ. 2556  
ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อปฎิบัติวิชาชีพร่่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556  
 
กฎหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารหรือวิชาชีพ
 
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551  
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25ุ60   
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559   
หนังสือกระทรวงคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร   (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ก.พ. 2550)  
ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน   
ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544   
คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1    
คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 2    
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารในข้อสอบกลางของสถาบันจัดอบรมต่างๆ   
OTTV52 เวอร์ชั่น 1.32 - โปรแกรมคำนวณ OTTV/RTTV ของ ISA    
แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย  
 
Legend:
กฎหมายที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเพิ่งบรรจุในเว็บไซท์นี้
กฎหมายฉบับเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไข
มีระบบ Bookmark เพื่อช่วยในการค้นหาข้อกฎหมาย
กฎหมายที่ยังไม่มีให้ดูหรือดาวน์โหลด โปรดอดใจรอสักระยะหนึ่ง
Requirement: 
Pdf File ต้องการ Acrobat Reader เพื่อเปิด
Zip File ต้องการ WinZip หรือ 7-Zip เพื่อเปิด
   
แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ASA Knowledge Center (Professional):