home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ประวัติสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อปี พ.ศ. 2476 สถาปนิกซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดตั้งสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกด้วยกัน ดังนั้น ในวันที่ 18 เมษายน 2477 จึงมีการประชุมของสมาคมเป็นครั้งแรก ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกผู้ริเริ่ม 7 ท่านเป็นกรรมการอำนวยการ ดังนี้ 

 

1  พระสาโรชรัตนนิมมานก์ 2  หลวงบุรกรรมโกวิท  3  นายนารถ โพธิประสาท  4  ม.จ.อิทธิเทพสรรค์
นายกสมาคม  เลขาธิการ เหรัญญิก กรรมการ
       
 
5  ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร 6  ม.จ.โวฒยากร วรวรรณ 7  นายศิววงษ์ กุญชร  
กรรมการ  กรรมการ กรรมการ  


สมาคมสถาปนิกสยามในยุคแรก มีสมาชิกทั้งสิ้น 33 คน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมศิลปากร คณะกรรมการในยุคแรกได้ร่วมกันร่างข้อบังคับและระเบียบการของสมาคม จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานประจำของสมาคม อาทิ ประเภทธนาการ ประเภทธุรการ กรรมการผังเมืองและผังประชาชาติ นอกจากนี้สมาคมได้ออกจดหมายเหตุสมาคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างสมาคมกับมวลสมาชิกอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ.2484 การดำเนินกิจการของสมาคม ต้องหยุดชะงักลงโดยปริยาย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน วิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบกับการสิ้นชีพพิตักษัยของ ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ซึ่งทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานของสมาคม ด้วยเหตุนี้จึงมีผลให้สมาคมสถาปนิกสยามต้องหยุดกิจการชั่วระยะหนึ่ง

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี พ.ศ. 2488 สถาปนิกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย

                            นายธนู พงษ์ไพฑูรย์ 
                           นายแสวง เศรษฐบุตร 
                   และ   นายเฉลิม รัตนทัศนีย

ได้พิจารณาเห็นควรที่จะมีการรื้อฟื้นสมาคมสถาปนิกสยามขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปีถัดมาจึงมีการประชุมกันขึ้นและมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการฟื้นฟูกรรมการเพื่อทำหน้าที่วางโครงการและพิจารณาร่างระเบียบการของสมาคมฯ ขึ้นใหม่ โดยยังยึดถือนโยบายเก่าของสมาคมฯไว้อาทิ การคงชื่อเดิมของสมาคมฯไว้ โดยมิได้เปลี่ยนคำว่า “สยาม” เป็น “ไทย” ด้วยเหตุนี้ สมาคมสถาปนิกสยามจึงกลับฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง

รายนามนายกสมาคมฯ สถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ 2477-2551

พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2489, 2493 พ.ศ.2490 พ.ศ. 2491, 2496-97
พระสาโรชรัตนนิมมานก์ ม.จ.โวฒยากร วรวรรณ นายนารถ โพธิประสาท  พันตรีหลวงบุรกรรมโกวิท
       
พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2498 พ.ศ.2499, 2505
ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร ม.จ.ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ พลอากาศโท ชิ้น พลเดชวิสัย นายสนิท ฉิมโฉม
       
พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2503-2504, 2506, 2508
ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร  นายถาวร บุณยเกตุ นายเฉลิม  รัตนทัศนีย พันเอก จำลอง  อรัณยกานนท์
       
พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2511,2512-2513
นายดวง ยศสุนทร  นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ ร.น พลอากาศตรี ภาคย์ กฤษณะพันธุ์ นายวทัญญู ณ ถลาง
       
พ.ศ. 2514-15 พ.ศ. 2516-17 พ.ศ. 2518-19 พ.ศ. 2520-21
นายศิริชัย นฤมิตรเรขการ พันเอก จิระ ศิลปกนก นายปรีดิ์ บุรณศิริ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
       
 พ.ศ. 2522-23 พ.ศ. 2524-25 พ.ศ. 2526-27 พ.ศ. 2528-29
พลเรือตรี ประจวบ พลกล้า นายนิจ หิญชีระนันทน์ นายพิชัย วาศนาส่ง นายทรงคุณ อัตถากร
       
พ.ศ. 2530-2535 พ.ศ. 2535-37 พ.ศ. 2537-39 พ.ศ. 2539-41
นายมติ ตั้งพานิช นายนิธิ สถาปิตานนท์ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ นายจำเนียร ศศิบุตร
       
พ.ศ. 2541-43 พ.ศ. 2543-45 พ.ศ. 2545-47 พ.ศ. 2547-49
รต.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ นายพิศิษฐ์ โรจนวานิช นายประภากร วทานยกุล พลเรือโท ฐนิธ กิตติอำพน
       
พ.ศ. 2549-51  พ.ศ. 2551-55  พ.ศ. 2555-2557  
นายสิน พงษ์หาญยุทธ  นายทวีจิตร จันทรสาขา  นายสมิตร  โอบายะวาทย์