home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานศาลยุติธรรม  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
- บ้านพักประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักประธานแผนกคดีผู้บริโภค จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักประธานแผนกคดีเลือกตั้ง จำนำนวน 1 หน่วย
งานผังบริเวณ
- บ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 จำนวน 1 หน่วย
- บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 2 หน่วย
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 64 หน่วย
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เนื่องจากมีผู้เสนองานที่มีข้อกำหนดเหมาะสมจำนวนน้อยกว่า 2 ราย  พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานฯ ดังกล่าว (ครั้งที่ 2) มาพร้อมกันนี้ด้วย

 

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Fri, 06/21/2013 to Wed, 07/03/2013