home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
BERAC7 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 04/01/2016
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมือง 04/01/2016
ประกาศ เรื่องประกาศมาตราฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม4สาขา พ.ศ.2558 28/12/2015
ขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษฎา โรจนกร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปี พุทธศักราช 2558 25/12/2015
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จัดจ้างผู้พัฒนาปรับปรุงและดูแลระบบ Web Site ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ 24/12/2015
23 ม.ค. 59 ASA Outdoor Talkative หัวข้อ สถาปัตยกรรมดีเด่น:เยี่ยมชมบ้านต้นศิลป์ (ปิดรับสมัคร) 16/12/2015
2-6 มี.ค. 59 อาษาสัญจร "ภูฎาน" (ปิดรับสมัคร) 09/12/2015
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 08/12/2015
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559 เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย 08/12/2015
ขอเชิญร่วมรับฟัง "โอกาสร่วมธุรกิจกับการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาใหม่" 08/12/2015
โครงการวันวิชาการและโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน นศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558 08/12/2015
ประกาศ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคาปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2015
ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งนายกฯสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน 06/11/2015
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย และห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
18 th ARCASIA FORUM 2018 11-16 พ.ย. 58 | Classic Kameo Hotel, AYUTTHAYA (ปิดรับสมัคร) 04/11/2015
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.วีระ สัจกุล 29/10/2015
ประกาศคัดเลือกผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และพื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/10/2015

Pages