home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post datesort descending
การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 14/06/2013
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ LEED Green Associate 01/07/2013
11-20กพ57 | โครงการฝึกอบรมและดูงาน ณ ประเทศอเมริกา หลักสูตร "การวางผังอย่างยั่งยืนสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น" 08/07/2013
โครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย 30/01/2014
ประกาศการประปานครหลวง-จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารของฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ 30/01/2014
ประกาศการประปานครหลวง-จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงอาคาร 30/01/2014
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" 01/04/2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิต ป.โท หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ ปี 2557 01/04/2014
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกาศจ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 01/04/2014
การประปานครหลวง ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 01/04/2014
โครงการ AKU Green Trip ในหัวข้อ "LONDON: Architectural & Urban Design in Practice" 08/05/2014
การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย 08/05/2014
5-7,13-14มิย57 | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ REVIT : Building Information Modeling (BIM) 12/05/2014
18-19, 25-26กค57 |โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ modo 12/05/2014
9มิย57 | CAAD หลักสูตรปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 12/05/2014
22พค57 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16/05/2014
9มิย57 | ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 19/05/2014
22พค57 | ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 19/05/2014
10มิย57 | ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลอง (Medical Device GMP Plant) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 02/2557 21/05/2014
ประกาศจ้างออกแบบการก่อสร้าง และจัดทำเป็นรายละเอียดของงานก่อสร้าง (BOQ: Bill of Quantities) ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโ 22/05/2014

Pages