home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

 

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
 
ประเภทรางวัล
ประเภท       อาคาร ได้แก่ อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน และปูชนียสถานและวัดวาอาราม
ประเภท       ชุมชนพื้นถิ่น
ประเภท       บุคคลหรือองค์กร
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล
ประเภทอาคาร    ต้องเป็นอาคารที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โดยไม่จำกัดว่าจะมีรูปแบบของชนชาติใดโดยเฉพาะและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือสังคม โดยได้บำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตามความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและขนบประเพณี สามารถใช้ประโยชน์อย่างประสมกลมกลืนไปกับชีวิต และสังคมสืบต่อมาจนปัจจุบัน
            แต่ หากอาคารในครอบครองดูแลของสำนักพระราชวัง อาทิเช่น พระราชวัง พระตำหนัก ฯลฯ อยู่ในฐานะเหนือการพิจารณา
 
สำหรับประเภทชุมชนพื้นถิ่น ต้องเป็นชุมชนที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ทั้งที่พบเห็นได้ทางกายภาพ หรือทางจิตใจ และชุมชนมีกิจกรรมในการสงวนรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้ด้วยกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งชุมชน  เป็นชุมชนมีประชาคม หรือการจัดองค์กร เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่จำกัดขนาดของชุมชน
 
ประเภทบุคคลหรือองค์กร               ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ดำเนินการหรือช่างฝีมือ ที่ริเริ่มผลักดันให้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในสังคมถึงแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ มิใช่เป็นการสะสมของเก่า และเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีอาคาร ชุมชน บุคคลและองค์กร ได้รับรางรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
 
ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
๑.         พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน                    กรุงเทพมหานคร
๒.         ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล             กรุงเทพมหานคร
๓.         สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  กรุงเทพมหานคร
๕.         โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม                                  จังหวัดเชียงราย
๖.         ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)                      จังหวัดเชียงราย
๗.         สำนักงานยาสูบเชียงราย                                    จังหวัดเชียงราย
๘.         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต                           จังหวัดภูเก็ต
           

ประเภท อาคารพาณิชย์
๙.         บ้านพระนนท์ ถนนเจริญราษฎร์                             กรุงเทพมหานคร
๑๐.       เดอะภูธร ถนนแพร่งภูธร                                     กรุงเทพมหานคร
๑๑.       ร้านสวรรค์โอสถ                                             จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ประเภท เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน
๑๒.       บ้านศิลปิน                                                    กรุงเทพมหานคร
๑๓.       บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                          จังหวัดเชียงราย
๑๔.       บ้านพิสิษฐ์กุล                                                 จังหวัดพะเยา
๑๕.       บ้านสุทธภักติ                                                 จังหวัดพะเยา
๑๖.       บ้านเลขที่ ๕๓ ท่ากว๊าน                                       จังหวัดพะเยา
๑๗.       บ้านน้อย อำเภอหัวหิน                                        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘.       บ้านพระพิไสยสรรพกิจ                                        จังหวัดภูเก็ต
 
ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม
๑๙.       พระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒๐.       วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน                          จังหวัดลำปาง
๒๑.       วัดจอมสวรรค์ อำเภอเมือง                                    จังหวัดแพร่
๒๒.      วัดดอนมูล อำเภอท่าวังผา                                     จังหวัดน่าน
๒๓.       วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา                                   จังหวัดน่าน
๒๔.       วัดต้นแหลง อำเภอปัว                                         จังหวัดน่าน
 
ประเภท ชุมชนพื้นถิ่น
๒๕.       ชุมชนบ้านป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม                              จังหวัดเชียงใหม่
๒๖.       ชุมชนบ้านพุทธเอ้น อำเภอแม่แจ่ม                             จังหวัดเชียงใหม่
๒๗.      ชุมชนบ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม                              จังหวัดเชียงใหม่
๒๘.       ตรอกบ้านจีน ตำบลระแหง อำเภอเมือง                        จังหวัดตาก
๒๙.       ชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน                               จังหวัดเลย
๓๐.       ชุมชนวัดเซนต์ปอล อำเภอเมือง                                จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ประเภทบุคคล
๓๑.       รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทพิชัย สดภิบาล
 
ประเภทองค์กร
๓๒.       ประชาคมบางลำพู
๓๓.       คณะกรรมการชุมชน OLD PHUKET TOWN จังหวัดภูเก็ต
๓๔.       มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ข่าว: