home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด