home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง จ้างออกแบบศูนย์ข้อมูล สวทช. อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (ระยะที่2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่2) 23/03/2015
โครงการประกวดภาพถ่าย สมาคมสถาปนิกนักผังเมืองไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ "คนมีชีวิต เมืองมีชีวา : Living Urban Space & Form" 22/03/2015
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบออกแบบหอนาฬิกาพิจารณาตัดสินการประกวดฯ 20/03/2015
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 19/03/2015
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ภายใต้หัวข้อ กระบวนการออกแบบเศษวัสดุเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ UPCYCLING 16/03/2015
เปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 28/02/2015
ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ หรือบ้าน Knock Down เพื่อเป็นที่อยู่สำหรับประชาชน โดยการเคหะ 28/02/2015
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร 24/02/2015
ประกาศการประปานครหลวง เรื่องจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารจำนวน 2 งาน 23/02/2015
Become a DGNB Registered Professional , Learn about Green and Sustainable Buildings. 04/02/2015
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก ’58 03/02/2015
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น 03/02/2015
ผลการตัดสินโครงการประกวดความเป็นเลิศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เอเชียตะวันออก (Citation of Excellent Architectural Design Reflecting East Asian Identity) 03/02/2015
สำนักธรรมพรหมรังสีมีความประสงค์จัดโครงการประกวดแบบก่อสร้าง พระตำหนัก สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ณ ยอดภูเขาพระมหาบารมี สำนักธรรมพรหมรังสี อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 28/01/2015
สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งประกาศยกเลิกจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน 28/01/2015
ประกาศเทศบาลนครสงขลา มีความประสงค์จัดประกวดออกแบบหอนาฬิกาประจำเมืองสงขลา 28/01/2015
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 27/01/2015
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่องกำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่6) 27/01/2015
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: อนุญาโตตุลาการภาคปฏิบัติ "Arbitration: the Best Practice for Practitioners" 27/01/2015
ประกาศสภาวิศกร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่6) 27/01/2015

Pages