home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
Thai Green Building Expo and Conference 2015 25/05/2015
โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน TREE-NC ประเภท นิสิต/นักศึกษา 25/05/2015
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์เมืองและย่านชุมชนเก่า (รอบที่ 4/2558) 22/05/2015
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13/05/2015
RE-ARTICULATING THE PAST ARCASIA DESIGN ANALYSIS FORUM 2015 13/05/2015
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การประชุมชัมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 12/05/2015
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. ในงานสถาปนิก'58 27/04/2015
BLUESCOPE DESIGN AWARD 2015 23/04/2015
โครงการ The Professional EP.1 Oganic Architecture: Wood and Bamboo 10/04/2015
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2 10/04/2015
สภาสถาปนิก ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 08/04/2015
การรับสมัครนิสิตใหม่ในโครงการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/04/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่2) 04/04/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลิกแบบจำกัดข้อกำหนด 04/04/2015
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 04/04/2015
16 พ.ค.58 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/58 "รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ ปี 2558" 02/04/2015
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 26/03/2015
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ ARCASIA Travel Prize 25/03/2015
โครงการประกวดแบบ ARCASIA Students' Design Competition 2015 25/03/2015
ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอ โครงการผู้จัดงานส่วนการประชุม 36th ARCASIA Council Meeting และสัมมนา ARCASIA Forum 18 24/03/2015

Pages